הרשמה   | כניסה
בוררות
יתרו
מוסדות גישור בעולם
 AAA (כללים מסחריים)
AAA (כללים מסחריים) AAA (כללים מסחריים)
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים מסכימים אחרת, ל-AAA סמכות לקבוע את המקום. כלל 10.
מינוי בוררים
אלא אם הצדדים מינו את הבורר(ים) או הסכימו אחרת בדבר סדר הדין, ה-AAA שולח לצדדים רשימה של 10 שמות. לצדדים יש 15 יום לפסול את השמות הלא רצויים ולמספר את השאר לפי סדר עדיפות. ה-AAA יבחר את הבורר(ים) על בסיס העדפות הדדיות. כללים 11-13.
סודיות
צוות ה-AAA וגורמים חיצוניים כפופים לחובה אתית לשמור על סודיות מידע. לצדדים תמיד הזכות לגלות פרטים על ההליכים, אלא אם נחתם הסכם סודיות נפרד. הצהרת ה-AAA בדבר עקרונות אתיים.

A.A.A     
 AAA/ICDR
AAA/ICDR AAA/ICDR
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים מסכימים אחרת, המנהל יקבע באופן מקדמי את המקום, בכפוף לקביעה הסופית של בית הדין. סעיף 13.
מינוי בוררים
אלא אם הצדדים מינו את הבורר(ים) או הסכימו אחרת בדבר סדר הדין בתוך 45 יום מתחילת הבוררות, המנהל ימנה את הבורר(ים). סעיף 6.
סודיות
הבוררים והמנהלים ישמרו על סודיות כל עניין הנוגע לבוררות או לפסק הבוררות. לצדדים תמיד הזכות לגלות פרטים על ההליכים, אלא אם נחתם הסכם סודיות נפרד. סעיף 34; הצהרת ה-AAA בדבר עקרונות אתיים. 

AAA/ICDR     
 CIETAC
CIETAC CIETAC
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים מסכימים אחרת, מקום הבוררות יהא היכן שהתובע הגיש את הסכסוך לבוררות. סעיפים 2(8), 31.
מינוי בוררים
כאשר מרכיבים הרכב של שלושה, כל צד רשאי למנות בורר אחד. אם יושב הראש אינו ממונה בהסכמה, כל אחד מהצדדים רשאי להציע רשימה של שלושה מועמדים, שמתוכם יושב הראש ימונה על ידי יושב ראש ה-CIETAC. במקרה של בורר יחיד, אם הוא אינו ממונה בהסכמה, גם הוא ימונה על ידי יושב ראש ה-CIETAC. סעיפים 22, 23.
סודיות
הדיונים יערכו בדלתיים סגורות, אלא אם שני הצדדים מבקשים דיונים בדלתיים פתוחות ובית הדין מאשר. האנשים המעורבים בבוררות לא יגלו כל עניין מהותי או דיוני הקשור לתיק לאנשים חיצוניים. סעיף 33.

CIETAC     
 HKIAC
HKIAC HKIAC
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, מניחים כי המקום הנבחר הוא משרד ה-HKIAC בהונג-קונג. סדר דין 5.
מינוי בוררים
HKIAC משתמש בכללי ה-UNCITRAL ופועל כרשות הממנה לפי כללים אלו. סדר דין 6.
סודיות
ה-HKIAC משתמש בכללי ה-UNCITRAL

HKIAC     
 ICC
ICC ICC
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, המקום נקבע על ידי בית המשפט. סעיף 14.
מינוי בוררים
בעת הרכבת הרכב של שלושה, כל אחד מהצדדים רשאי למנות בורר אחד, כאשר בית המשפט ממנה את יושב הראש, אלא אם הצדדים הסכימו אחרת בדבר סדר הדין.
בעת מינוי בורר יחיד, בית המשפט ימנה את הבורר או יאשר את הבורר שמונה על ידי הצדדים.
סעיפים 7, 8, 9.
סודיות
בית הדין רשאי לנקוט באמצעים כדי לשמור על סודות מסחריים ומידע סודי. סעיף 20(7).

ICC     
 JAMS (כללים בינלאומיים)
JAMS (כללים בינלאומיים) JAMS (כללים בינלאומיים)
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, המקום נקבע על ידי המנהל. סעיף 14.1.
מינוי בוררים
בעת מינוי בורר יחיד, אלא אם הצדדים מינו את הבורר או הסכימו אחרת ביחס לסדר הדין, ה-JAMS ישתמש בהליך של רשימה הדומה להליך לפי ה-UNCITRAL. בעת הרכבת הרכב של שלושה, כל אחד מהצדדים רשאי למנות בורר אחד; לאחר מכן, הבוררים מטעם הצדדים ימנו את יושב הראש. סעיף 7.
סודיות
אלא אם הדבר נדרש לפי דין, בית הדין ישמור על סודיות הבוררות. אלא אם הדבר נדרש לפי דין או שכל הצדדים מסכימים לפרסום, פסק הבוררות ישמר בסודיות. סעיף 16.

JAMS     
 JCAA
JCAA JCAA
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, המקום הוא היכן שהוגשה הבקשה לבוררות. סעיף 42.
מינוי בוררים
אלא אם הצדדים מינו את הבורר או הסכימו אחרת ביחס לסדר הדין, האיגוד ימנה את הבורר היחיד. כאשר מרכיבים הרכב של שלושה, כל אחד מהצדדים ימנה בורר אחד; לאחר מכן, הבוררים מטעם הצדדים ימנו את החבר השלישי.
כללים 23, 25, 26.
סודיות
הליכי הבוררות ורשומותיהם יהיו סגורים לציבור. האנשים המעורבים בבוררות לא יגלו עובדות כלשהן הקשורות לבוררות, אלא אם הדבר נדרש לפי דין. כלל 40.
 

JCAA     
 KCAB (כללים בינלאומיים)
KCAB (כללים בינלאומיים) KCAB (כללים בינלאומיים)
מי קובע את מקום הבוררות?
הדיונים הם פרטיים וחברי ה-KCAB והצדדים אינם רשאים לגלות עובדות הקשורות לבוררות, אלא אם הדבר נדרש לפי דין או מוסכם על הצדדים. סעיף 26, 45.
מינוי בוררים
לרשות הצדדים 30 יום להסכים על בורר יחיד או שהוא ימונה על ידי המזכירות. בעת הרכבת הרכב של שלושה, כל אחד מהצדדים ימנה בורר אחד. לאחר מכן, הבוררים מטעם הצדדים ימנו את יושב ראש בית הדין. כלל 12.
סודיות
הליכי הבוררות ורשומותיהם יהיו סגורים לציבור. האנשים המעורבים בבוררות לא יגלו עובדות כלשהן הקשורות לבוררות, אלא אם הדבר נדרש לפי דין. כלל 40.
 

KCAB     
 LCIA
LCIA LCIA
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, המקום יהא לונדון, בכפוף לקביעה אחרת על ידי בית המשפט של ה-LCIA. סעיף 16.1.
מינוי בוררים
לבית המשפט של ה-LCIA הסמכות הבלעדית למנות בוררים. גם במקרה שהצדדים הסכימו כי אחד או יותר מהם ימנו את הבורר(ים), המינוי מותנה באישור בית המשפט. בעת הרכבת הרכב של שלושה, יושב ראש בית הדין ימונה על יד בית המשפט, על אף כל הסכם בין הצדדים. סעיפים 5.5, 5.6, 7.1.
סודיות
אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, כל פסקי בוררות, דיוני בית דין וחומרים הנוצרים או המוגשים בהליכים ישמרו בסודיות אלא אם הדבר נדרש לפי דין או הכרחי לצורך האכיפה או התקיפה של פסק הבוררות. סעיף 30.

LCIA     
 SCC
SCC SCC
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, מועצת ה-SCC תחליט לאחר בחינת הבקשות המקדמיות בכתב. סעיפים 9, 20.
מינוי בוררים
אלא אם הצדדים מינו את הבורר(ים) או הסכימו אחרת ביחס לסדר הדין, מועצת ה-SCC תמנה בורר יחיד או את יושב הראש של הרכב עם מספר חברים. בעת הרכבת הרכב עם מספר חברים, כל אחד מהצדדים זכאי למנות מספר שווה של בוררים. סעיף 13.
סודיות
אלא אם הוסכם אחרת על ידי הצדדים, הדיונים יהיו פרטיים. מכון ה-SCC ובית הדין ישמרו על סודיות הבוררות ופסק הבוררות. סעיף 27, 46; ארגון מכון ה-SCC, סעיף 9.

SCC     
 SIAC (כללים בינלאומיים)
SIAC (כללים בינלאומיים) SIAC (כללים בינלאומיים)
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, המקום יהא סינגפור, בכפוף לקביעה אחרת על ידי בית הדין. סעיף 19.1.
מינוי בוררים
אלא אם הצדדים מינו את הבורר(ים) או הסכימו אחרת ביחס לסדר הדין, יושב ראש ה-SIAC ימנה בורר יחיד או את יושב הראש של הרכב של שלושה חברים. שני החברים האחרים ימונו בנפרד על ידי כל אחד מהצדדים. כללים 7, 8.
סודיות
הצדדים ובית הדין ישמרו על סודיות כל העניינים הנוגעים להליכים ולפסק הבוררות, אלא אם הדבר נדרש לפי דין או הכרחי לאכיפה או לתקיפה של פסק הבוררות.

SIAC     
 UNCITRAL
UNCITRAL UNCITRAL
מי קובע את מקום הבוררות?
אלא אם הצדדים הסכימו אחרת, המקום ייקבע על ידי בית הדין. סעיף 16.
מינוי בוררים
בעת מינוי בורר יחיד, בהעדר הסכם בין הצדדים, הרשות הממנה תספק רשימה של שלושה שמות לצדדים, שיהיו רשאים לפסול שמות בלתי רצויים וידרגו את השאר לפי סדר עדיפות. הרשות הממנה תמנה את הבורר על בסיס סדרי העדיפות. בעת הרכבת הרכב של שלושה, הליך הרשימה דלעיל יופעל כאשר הבוררים מטעם הצדדים, שימונו על ידי הצדדים ויוסמכו לבחור את יושב הראש, לא יגיעו להסכמה על השלישי. סעיפים 6, 7.
סודיות
בית הדין ראשי לדון בסודיות עם הצדדים ולרשום כל הסכם המתגבש בנושא.
הערות בדבר ארגון הליכי בוררות 6.

UNCITRAL     

 |  ראשי |  קורות חיים ישראל שמעוני  |  גישור לפני גירושין  |  אזכורים בפסיקה  |  סרטונים להמחשה  |  פעילות חקיקתית  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
ישראל שמעוני - שמעוני ישראל-בוררות וגישור- www.shimony-law.co.il © כל הזכויות שמורות
שמעוני ישראל - בוררות וגישור מרכז עזריאלי (המגדל העגול) קומה 33 תל אביב טלפון: 03-6950093 פקס: 03-6963346
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל