הרשמה   | כניסה
יתרו
היטל השבחה

מהו היטל השבחה? 

כיצד מחשבת הרשות את היטל ההשבחה? לאחר אישור התכנית[1], תערוך הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוח שומה, הכולל את פרטי המקרקעין שהושבחו בעקבות אישור התכנית, ואת שיעור ההשבחה.

בהתאם ללוח השומה תודיע הוועדה המקומית לכל חייב את שיעור ההשבחה שבגינו הוא חייב בהיטל, ואת זכותו לערער על החיוב. לוח השומה צריך שיהא מוצג במשרדי הוועדה המקומית ובמשרדי הוועדה המחוזית, תוך חצי שנה לכל המאוחר מיום אישור התכנית. ערעורים על שומות אפשר להגיש לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך שנה ממועד הצגת לוח השומה. לוועדה המקומית יש זכות לרשום הערות אזהרה על חובת הבעלים (או חוכר המקרקעין) לשלם היטל השבחה.

הנישום יכול לשלם את ההיטל, על פי המפורט בדרישת התשלום, או לנסות להפחית את גובה החיוב. כאשר מבקשים להפחית את גובה התשלום יש להתייחס לעניינים הבאים בשומת הוועדה:

חיסכון בריבית ממועד "המימוש" – ממועד "המימוש" עד מועד התשלום מוצמד היטל ההשבחה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית גבוהה בשיעור של 0.5% לחודש שהיא ריבית של 6% לשנה. כדי להימנע מהוצאות ההצמדה והריבית יש להעביר את חוזה המכר לעירייה בסמוך לאחר ביצוע העסקה ולשלם כל חוב בהיטל ההשבחה במועד.

שמאי המקרקעין מטעם הנישום יגיש לשמאי המכריע "שומה אחרת" אשר תשקף את חוות דעתו לעניין גובה היטל ההשבחה לדעתו המקצועית (יש לציין כי במסלול זה ייתכן ש"השומה האחרת" תשקף כי קיימת עילת השבחה אך גובה היטל ההשבחה הוא אפס. כלומר, אין התעשרות בהסתמך על עקרונות שמאיים).

על פי סעיף 14(ו) לתוספת השלישית, רשאית הוועדה המקומית לתקן טעויות או ליקוי שנפלו בשומה, על פי פניית בעל דין ובתנאי שניתנה לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם. הוועדה המקומית מוסמכת לתקן טעויות על פי רשימת עילות סגורה[2]:

"(ו) הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, התכניות החלות על המקרקעין או הזכויות שיש לחייב במקרקעין".

סעיף זה – אשר נועד לאזן בין העיקרון בדבר סופיות השומה, מחד גיסא, לעיקרון בדבר גביית מס אמת, מאידך גיסא[3] – הסמיך את הוועדה המקומית לתקן שומה קודמת שעשתה אם היא סבורה שהשומה "בטעות יסודה".

עוד יצוין כי בעוד שנוסח הסעיף שהובא לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה היה: "הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה מחמת נימוקים שעניינם [...]", בסופו של דבר הוספה המילה "רק". ללמדנו שמדובר ברשימה סגורה של עילות.

כפי שנאמר בע"א 8453/09 קרן נ` בנק דיסקונט לישראל בע"מ[4]:

"כיום הדרך לתקן טעויות שאינן באות בגדר הרשימה הסגורה הקבועה בסעיף 14(ו) לתוספת השלישית תיעשה באמצעות הגשת ערר (לפי סעיף 14(א) לתוספת השלישית) או באמצעות מנגנון של מינוי שמאי מכריע (כאמור בסעיף 14(ב) לתוספת השלישית)".

אם אחד הצדדים לא יפנה לוועדה המקומית לתיקון הטעות, תיוותר הטעות על כנה. אין לוועדה המקומית סמכות ליזום את תיקון הטעות. מרגע חתימתה על השומה אין היא רשאית לתקנה. אפילו קם יו"ר הועדה המקומית מכיסאו ובבוקר שלמחרת נזכר כי לא הוסיף נתון נוסף לחישוביו, לא יורשה לשוב ולתקנו אלא ביוזמת הצדדים ובהסכמתם[5]. האפשרות האחרת היא לפנות לוועדת ערר תוך כדי הדיון בבקשה לאישור השומה או לביטולה. זאת, אף אם לא הייתה פנייה לוועדה המקומית או שהייתה פנייה והוועדה המקומית טרם החליטה בה. יש לשים לב לכך, כפי שנראה להלן, כי לא כל הסמכויות המוקנות לוועדת הערר לתקן את השומה נתונות גם לוועדה המקומית.

השיקול המנחה בתיקון הטעות הוא האפשרות "להציל" את השומה של הוועדה המקומית באמצעות תיקון הטעות, ולמנוע התדיינות נוספת. נעיר כי, כפי שנראה להלן, על מנת לתקן את שומת היטל ההשבחה של הוועדה המקומית, נודעת חשיבות להנמקת השומה שיש בה כדי לסייע רבות בהבנתה ובמהות התיקון המתבקש.


[1] בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, בסעיף 196א(1), מוגדרת התכנית כ: "תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת". ראו גם בג"ץ 199/88 קהילת ציון אמריקאית (בפירוק) נ` הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, קרית אתא, פ"ד מג(1) 89 (1989).

[2] חוק התכנון והבניה (תיקון מס` 84 והוראת שעה), התשס"ח-2008, ס"ח התשס"ח, בעמ` 632 (להלן: תיקון מס` 84).

[3] ראו אהרן נמדר היטל השבחה פסקה 914, בעמ` 343 (מהדורה שנייה, 2011) (להלן: נמדר).

[4] פורסם ב"נבו" (ניתן ביום 2.1.2012).

[5] רע"א 6886/03 הדרן 2000 שיווק והפצת כרטיסים בע"מ נ` מכבי נתניה כדורגל בע"מ, פ"ד סא(1) 406 (2006). השוו, גם לעניין תיקון טעות בעת מתן פסק דין, בספרו של אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 364 (מהדורה תשיעית, 2007). השוו גם בג"ץ 63/74 סעוד נ` בית המשפט המחוזי, פ"ד כח(2) 37, 41 ב-ג (1974).

 |  ראשי |  קורות חיים ישראל שמעוני  |  גישור לפני גירושין  |  אזכורים בפסיקה  |  סרטונים להמחשה  |  פעילות חקיקתית  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
ישראל שמעוני - שמעוני ישראל-בוררות וגישור- www.shimony-law.co.il © כל הזכויות שמורות
שמעוני ישראל - בוררות וגישור מרכז עזריאלי (המגדל העגול) קומה 33 תל אביב טלפון: 03-6950093 פקס: 03-6963346
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל