הרשמה   | כניסה
יתרו
בוררות - מאמרים
מציג 1 עד 16 מתוך 40 נושאים.
1 2 3 »
 בוררות - מהי?

מאת: ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד* 

כיצד מועילה הבוררות לישוב סכסוכים? מהו הסכם בוררות והאם ניתן לערער על פסק הבוררות? בוררות הינה אחת מהשיטות האלטרנטיביות לישוב סכסוכים ומכל השיטות זוהי השיטה הדומה ביותר לבית המשפט שכן הבורר למעשה מכריע בסכסוך לאחר ששמע את הצדדים ובהתקיימות תנאים מסוימים ניתן אף לערער על פסק הבורר.

ראה מידע נוסף     
 ביטול פסק בוררות - מתברר שיש קושי
 מתברר שיש קושי - מאמר מאת ד"ר ישראל שמעוני
 
פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון בפרשת גונן, יוצר קשיים מרובים ומהותיים בפרשנות תיקון מספר 2 לחוק הבוררות. אימוץ הדרך שנקבעה שם יוביל להאטת הבוררויות, לפגיעה בציבור המתדיינים בבוררות, המצפים לפתרון מהיר ולפגיעה במערכת המשפט.

ראה מידע נוסף     
 ערעור על פסק בוררות

מאת: ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*

פסק הבורר ניתן לביטול בשני תנאים מצטברים: 1. אם מתקיימת אחת מעילות הביטול הקבועות בסעיף 24 לחוק הבוררות 2. נגרם עיוות דין עקב קיומה של העילה. ההוראה לפנות לבוררות הייתה קיימת עוד בתקופת ימי השלטון העותומאני ולאחריו המנדט הבריטי. עוד בפקודת הבוררות[1], לא ניתנה האפשרות לערער על פסק הבורר אלא רק לבטלו מחמת שתי עילות כלליות הקשורות בהתנהגות בלתי הוגנת של הבורר והשגת הפסק בדרך שאינה הוגנת. עילה נוספת נוספה על ידי בתי המשפט- טעות על פני הפסק[2]. ביטול על פי שלושת עילות אלו גרם להתדיינויות רבות ונתינת פרשנויות מרחיבות ולכן המחוקק הישראלי העדיף לקבוע עשר עילות ביטול ספציפיות מאוד השונות מהעילות שעל פיהן ניתן לערער על פסק דין רגיל בפני בית המשפט, עילות הביטול מתאפיינות בבדיקת תקינות הליך הבוררות ולא בבחינה מהותית של תוצאותיו כדברי כב` השופטת דורנר בעניין לה"ב נ` ורקר[3]:

ראה מידע נוסף     
 מינוי בורר
 מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
כל אדם יכול להתמנות כבורר, אין צורך בהכשרה או השכלה מיוחדת לכך ואין אף ארגון או איגוד מקצועי או סטטוטורי אשר מעגן את עניין הבוררות. הרציונל העומד מאחורי עיקרון זה כי חזקה על הצדדים שלא יעמידו להם בורר בלתי-מוכשר או בלתי-סביר. לעניין זה יש יתרון גדול אבל גם חיסרון בולט.

ראה מידע נוסף     
 ביטול פסק בוררות
מאת: ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*

בית המשפט העליון פסק כי ביטול פסק בוררות מהווה צעד חריג ומיוחד. צעד מסוג זה יינקט במקרים נדירים הנשענים על בסיס איתן. מדיניות זו מייצגת הלכה למעשה את מדיניות בתי המשפט בשאלת התערבותם בהליכי בוררות בכל הקשור לבקשות לביטול פסק בורר. מנקודת מבט זו יש לעמוד על 10 העילות המנויות בסעיף 24 לחוק הבוררות המיוחדות לסוגיה זו. 10 עילות אלה מהוות רשימה סגורה של מקרים המהווים עילה לביטול פסק בוררות. במאמר זה נסקור בקצרה מספר מקרים בהם נדונו בקשות מעניינות לביטול פסק בורר ואת שעלה בגורלן.

ראה מידע נוסף     
 ביטול פסק בוררות (אחריות הבורר)

מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*

טרם שנחקק חוק הבוררות נקבעו בפקודת הבוררות שתי עילות שהצדיקו ביטול פסק בורר - התנהגות בלתי הוגנת של הבורר והשגת הפסק בדרך שאינה הולמת. בתי המשפט הוסיפו עילת ביטול שלישית - טעות על פני הפסק. בחוק הבוררות, בחר המחוקק לפרט את עילות הביטול, בנקבו בעשר עילות, אשר הן, ורק הן, תהווינה את העילות לביטול פסק בורר.

ראה מידע נוסף     
 פסק הבוררות
 מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
פסק הבוררות שניתן על ידי הבורר בסופו של הליך הבוררות, מחייב את הצדדים לבוררות ואת חליפיהם כפסק דין לכל דבר. עם מתן פסק הבוררות מסתיים למעשה הליך הבוררות להוציא האפשרות השמורה לכל אחד מהצדדים להחזיר פסק הבוררות לבורר לשם תיקונו או לשם ערעור עליו במקרים הקבועים בחוק. 

ראה מידע נוסף     
 ביטול פסק הבוררות

מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד* 

על פי פסיקת בית המשפט הנהוגה יש לפרש את עילות הביטול הקבועות בסעיף 24 לחוק הבוררות באופן דווקני שיביא להתערבות מצומצמת ככל הניתן בפסקי הבוררות, בין היתר משום שמירה על עקרון כיבוד ההסכמים ועידוד הפנייה למוסד הבוררות. מתוך כך בתי המשפט ממעטים להתערב בפסקי בוררות ומעניקים לבורר טווח רחב במיוחד בהחלטותיו. היכרות מוקדמת עם העילות שעל פיהן יבוטל פסק הבורר, עשויה להועיל בקביעת תנאים ברורים כבר בהסכם הבוררות שיצמצמו את הסיכויים לביטול ההליך בסופו של דבר.

ראה מידע נוסף     
 פניה לבית משפט או בוררות
 מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
הדילמה האם לפנות לבוררות או לבית המשפט, ע"מ לפתור סכסוך משפטי, מתעוררת בדרך כלל זמן רב קודם לפרוץ הסכסוך. למעשה, השאלה עולה כבר בעת ניסוח הסכם ההתקשרות בין צדדים לעסקה, המתלבטים בשאלה האם לכלול בהסכם "סעיף בוררות".

ראה מידע נוסף     
 מה ההבדל בין גישור לבין בוררות

 

מאת ד"ר ישראל שמעוני עו"ד*

הליך הגישור מיועד להביא את הצדדים להסכמה, כאשר אין בכוחו של המגשר לכפות עליהם הסדר כלשהו. בהליך הבוררות מאידך, מפקיעים הצדדים את סמכות ההכרעה מידיהם ומפקידים אותה בידיו של הבורר. סמכות זו, מטילה על הבורר אחריות כבדה ומחייבת אותו לשמור על כללי התנהלות המאפיינים הליך שיפוטי.

ראה מידע נוסף     
 בוררות בסכסוכי משפחה עסקיים
 
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד* 
 
המצב המשפטי הנוכחי מקיים מצב של חוסר וודאות בדבר סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לדון בבקשות שונות המוגשות בקשר עם הליכי בוררות בסכסוכי משפחה עסקיים בהם מעורבים תאגידים.

ראה מידע נוסף     
 פסק בורר

מאת: ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*

בפרק זה יידון תיקון מס` 2 לחוק הבוררות ככל שהוא מתייחס לאישור או לביטול פסק הבוררות, על רקע האפשרות לערער על הפסק על פי התיקון. כהערה מקדימה נציין כי עד לתיקון החוק, פסק הבורר ניתן היה לביטול בשני תנאים מצטברים: 1. אם מתקיימת אחת מעשר עילות הביטול הקבועות בסעיף 24 לחוק הבוררות; 2. נגרם עיוות דין עקב קיומה של העילה. בית המשפט ראה בעשר העילות רשימה סגורה שרק בגינן יתערב בית המשפט בפסק הבוררות.[1] טעות על פני הפסק, כמו טעות ביישום הדין המהותי, לא נמנתה עם עילות הביטול.[2]

ראה מידע נוסף     
 הבוררות ההסכמית

*מאת: ד"ר ישראל שמעוני ,עו"ד

בוררות הסכמית הנה הליך בוררות הכולל בהסכם הבוררת, הנערך בראשיתו, ערכאת ערעור, בקורת, השגה או בחינה מחדשת (להלן –ערעור), שנועדה לבקר את פסק-הבוררות ולהורות, אם וככל שנדרש על תיקונו במידה הראויה. בוררות הסכמית-עסקית תתמקד בהליכי בוררות הסכמית שנועדו לפתור סכסוכים עסקיים. אנו בחנו להשתמש במינוח "בוררות הסכמית" לצורך זה.

ראה מידע נוסף     
 סמכותו של הבורר

מאת: ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*

 

היקף סמכותו של הבורר עולה מתוך ההסכם שנערך בין הצדדים המתדיינים בבוררות. אין לבורר , כמקובל בדין שלנו, סמכות להחליט בשאלה מהי סמכותו ומה היקפה, אלא אם כן הסמיכוהו לכך הצדדים במפורש. כל שאלה המתעוררת בהקשר זה על הבורר להעבירה לידיו של בית-המשפט המוסמך, כפי שעולה מן הפסיקה שניתנה לאחרונה בארצות-הברית, כמפורט במאמר, בתי-המשפט נוטים להרחיב לאחרונה במידת-מה את תחום כוחו האוטונומי של הבורר בסוגיית הסמכות, ולהותיר להכרעתו נושאים מן הסוג שבעבר ראו חובה להעבירם לבית-המשפט. במסגרת המאמר מסוכמת בתמציתיות ההלכה הנוהגת במחוזותינו בנוגע להיקף סמכותו של הבורר. לאחר-מכן מובאת סקירה של ההתפתחויות האמורות אשר מצאו את ביטוין בפסיקה בארצות-הברית.

ראה מידע נוסף     
 צוות הבוררים בערכאת הערעור

*מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד

ביום ד`, בתאריך 5.11.08, אושר חוק הבוררות (תיקון מס` 2), התשס"ט – 2008. התיקון משלב שני מסלולי ערעור הסכמיים בהליך הבוררות. הצעת החוק הוגשה ע"י חברי הכנסת גדעון סער ועמירה דותן בהתאם ליוזמת ד"ר ישראל שמעוני לשינוי החוק, שיצאה לדרך עוד בשנת 2005, עם אמונה ופעילות עיקשת בישיבות ועדת חוק ומשפט שהסתיימה בתיקון החוק.

ראה מידע נוסף     
 בוררות חובה בישראל
 
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד* 

החברה הישראלית מתאפיינת, וניתן אף לומר מצטיינת, בריבוי התדיינויות. ריבוי התדיינויות מהווה תופעה ידועה בחברה שיש בה שסעים ופערים חברתיים, כלכליים ופוליטיים. לצערנו, כיום, החברה הישראלית מתאפיינת בשסעים ובפערים כאלה, אולי יותר מבכל תקופה אחרת. ריבוי ההתדיינויות המשפטיות, מהוות אינדיקציה גם לייצר ההתדיינות המפותח בחייה החברתיים והפוליטיים של החברה הישראלית.

ראה מידע נוסף     

  
 |  ראשי |  קורות חיים ישראל שמעוני  |  גישור לפני גירושין  |  אזכורים בפסיקה  |  סרטונים להמחשה  |  פעילות חקיקתית  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
ישראל שמעוני - שמעוני ישראל-בוררות וגישור- www.shimony-law.co.il © כל הזכויות שמורות
שמעוני ישראל - בוררות וגישור מרכז עזריאלי (המגדל העגול) קומה 33 תל אביב טלפון: 03-6950093 פקס: 03-6963346
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל